Kursy języków obcych we Lwowie

Kursy języków obcych we Lwowie dla Lwowian, gości miasta

Kursy języków obcych we Lwowie

,Wykładowcy Centrum Języków Obcych „Lider“ prowadzą zajęcia językowe w ramach ogólnych wielopoziomowych programów nauczania zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży.

Kursy języków obcych odbywają się według następujących programów nauczania: kursy przygotowawcze do egzaminów międzynarodowych, język obcy w biznesie, język obcy w turystyce, język obcy dla pracowników służby zdrowia, język obcy dla prawników, język obcy dla pracowników technicznych, język obcy biznesowy, język obcy ogólny, kursy konwersacyjne i inne.

Każdy program jest odrębny, poszczególne kursy różnią się między sobą jak np.

„Język angielski ogólny“ i „Język angielski konwersacyjny“. Na zajęciach „języka angielskiego ogólnego“ omawiane są z zasady zagadnienia z gramatyki i konstrukcje leksykalne. Na zajęciach „języka angielskiego konwersacyjnego“ cała uwaga jest skupiona na opracowaniu sytuacji komunikacyjnych i wzbogaceniu zasobu leksykalnego. Zadaniem takiego kursu jest pomóc słuchaczom w pokonaniu bariery językowej i sprawienie, aby posługiwali się językiem obcym jak ojczystym.

Umiejętność posługiwania się językiem oznacza nie tylko rozumienie tekstu pisanego z pomocą słownika, lecz również umiejętność swobodnego wyrażania swojej opinii, wygłaszanie wypowiedzi z odpowiednim akcentem oraz rozumienie ze słuchu. Aby osiągnąć taki cel należy posiadać odpowiednio obszerny zapas leksykalny.

Program „Języka angielskiego ogólnego“ przewiduje jednoczesny rozwój wszystkich aspektów językowych: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Rozumienie ze słuchu jest rozwijane w tych wypadkach, kiedy na zajęciach słuchacze znajdują się w sytuacji, w której są zmuszeni do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi ,posługując się wyłącznie językiem obcym. W taki sposób rozwijane są nawyki rozumienia języka ze słuchu. Czytanie - to nie tylko rozumienie tekstów bez słownika. Należy umieć czytać z prawidłowym akcentem i intonacją. Dla osiągnięcia optymalnych wyników wykładowcy, Centrum Języków Obcych „Lider“ Romana Danyliwa wykorzystują podręczniki najlepszych zagranicznych wydawnictw. Posługiwanie się pisemnym językiem angielskim przewiduje umiejętność sporządzania pism i tekstów w stylu formalnym i nieformalnym.

Programy „Język obcy dla prawników", „Język obcy dla pracowników służby zdrowia" zawierają odpowiednią terminologię stosowaną w danej dziedzinie.

Nasza bogata oferta zawiera również kursy przygotowawcze do międzynarodowych egzaminów, znajomości poszczególnych języków. O poziomie znajomości języka świadczą międzynarodowe certyfikaty, uznawane przez prestiżowe europejskie i amerykańskie uczelnie. Aby uzyskać taki certyfikat ,należy zdać egzamin, który kompleksowo ocenia znajomość gramatyki i leksyki oraz umiejętność posługiwania się różnymi aspektami języka. Programy egzaminów na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów są co roku zmieniane i określane przez instytucje międzynarodowe, które reglamentują wydawanie certyfikatów. W związku z tym, Centrum Języków Obcych „Lider“ co roku aktualizuje programy przygotowujące do zdawania międzynarodowych egzaminów. Gwarantuje to w pewnym stopniu, że abiturient Centrum Języków Obcych „Lider“ pomyślnie zda egzamin i otrzyma certyfikat znajomości języka wydanego przez nasze Centrum lub certyfikat międzynarodowy Cambridge itp. Program Centrum Języków Obcych „Lider“ przygotowujący do zdawania egzaminów międzynarodowych jest stale dopracowywany i dopasowywany do indywidualnych potrzeb poszczególnych grup ,w celu lepszego przyswojenia przez ich członków zagadnień z gramatyki i leksyki. Niezmiennym jest ogólny program przygotowujący do zdawania międzynarodowych egzaminów językowych Cambridge i Oxford. To oryginalny program opracowany specjalnie na potrzeby tych egzaminów i jest jednakowy zarówno dla abiturientów z Ukrainy i zza granicy.

Programy dzielą się na krótkoterminowe i bezterminowe. Każdy wie, że nie można nauczyć się języka w ciągu dwóch tygodni, nawet jeśli ktoś posiada doskonałe ku temu predyspozycje. Dlatego, gdy słuchacz dopiero zaczyna naukę języka obcego, lektorzy Centrum Języków Obcych „Lider“ dopasowują kurs języka obcego na odpowiednim poziomie, lecz z programem nieograniczonym w czasie. Oznacza to, że słuchacz może uczyć się języka od pewnego poziomu i program może zmieniać się w przypadku pomyślnego przyswojenia materiału programowego. Kursy o krótkoterminowych programach nauczania są przeznaczone dla utrwalenia i rozwoju umiejętności językowych i opierają się na wcześniej zdobytej wiedzy. W zasadzie takie programy mają tylko jeden poziom, a nie sześć, jak jest to przyjęte w międzynarodowej klasyfikacji poziomów znajomości języka obcego. 

Zgodnie z powszechną międzynarodową klasyfikacją wyróżnia się sześć poziomów znajomości języka:

Podstawowy

Skierowany dla osób, które w ogóle nie znają języka (nie umieją pisać, czytać, mówić i nie rozumieją wypowiedzi mówionych)

Po ukończeniu kursu na danym poziomie biegłość językowa odpowiada poniższemu opisowi:     

 • pisać, liczyć, czytać;
 • przedstawiać się;
 • mówić o swoim kraju;
 • wyrażać własną opinię;
 • wykorzystywać podstawowe zwroty językowe;
 • rozumieć ze słuchu proste wypowiedzi i dialogi.

Gramatyka:·        

 • rodzajnik;
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; przysłówki;
 • formy pytające;
 • zaimki dzierżawcze.

Poziom średnio zaawansowany niższy skierowany do osób, które dysponują podstawową znajomością języka obcego. Kursy na danym poziomie są skierowane również dla uczniów starszych klas i dorosłych, którzy chcą posługiwać się językiem obcym w codziennych sytuacjach i w podróży.

Po ukończeniu kursu na danym poziomie biegłość językowa odpowiada poniższemu opisowi:·        

 • mówić o pracy;
 • zmawiać jedzenie i picie;
 • kupować ubrania i wybierać prezenty;
 • opowiadać o rodzinie, domu, mieście;
 • rozmawiać na tematy codzienne;
 • liczyć.

Gramatyka:·        

 • rzeczowniki;
 • przymiotniki;
 • wyrażenia czasownikowe.

Poziom średnio zaawansowany przeznaczony dla studentów i dorosłych, posługujących się językiem obcym na poziomie średnio zaawansowanym niższym.

Po ukończeniu kursu na danym poziomie biegłość językowa odpowiada poniższemu opisowi:

 • dawać pozwolenie lub odmawiać;
 • prawidłowo stosować akcenty zdaniowe i wyrazowe w języku mówionym;
 • porównywać ludzi i przedmioty;
 • wyrażać zgodę, niezgodę, wnosić propozycje;
 • dosyć dobrze odbierać język mówiony.

Gramatyka:

 • formy pytające;
 • przymiotniki porównawcze;
 • podstawowa mowa zależna i niezależna;
 • zdania warunkowe;
 • przyimki.

Poziom średnio zaawansowany wyższy przeznaczony dla studentów, planujących podróż lub studia zagraniczne, a także dla pracowników firm, pragnących udoskonalić umiejętność prowadzenia konwersacji w języku obcym.

Po ukończeniu kursu na danym poziomie biegłość językowa odpowiada poniższemu opisowi:   

 • szybko czytać teksty o różnej tematyce, a także artykuły z czasopism i gazet;
 • opisywać minione wydarzenia w przeszłości;
 • poprawnie wykorzystywać mowę zależną i niezależną;
 • odbierać na słuch zarówno adaptowane teksty jak i nieadaptowane wywiady, opowiadania;
 • poprawnie wykorzystywać zdania warunkowe;
 • budować zdania podrzędnie złożone;
 • wyjaśniać, zapraszać, wskazywać, wykorzystując różną formę grzecznościową;
 • budować zdania o możliwych wydarzeniach w czasie przyszłym i teraźniejszym.

Gramatyka:

 • zdania w czasie przeszłym, teraźniejszym, przyszłym;
 • formy pytające;
 • wszystkie typy zdań warunkowych;
 • wyrażenia ilości;
 • czasowniki modalne.

Poziom zaawansowany przeznaczony dla osób, które swobodnie posługują się jeżykiem w mowie i piśmie i wykorzystują język obcy w swojej działalności zawodowej, lecz ich poziom znajomości języka nie jest jeszcze biegły.

Po ukończeniu kursu na danym poziomie biegłość językowa odpowiada poniższemu opisowi:

 • wyciągać wnioski, udowadniać swój punkt widzenia;
 • wykorzystywać leksykę i terminologię z następujących tematów: historia, polityka, medycyna, biznes itd.;
 • wykorzystywać wszystkie właściwości wymowy, żeby przekazywać wszystkie odcienie znaczeń;
 • prowadzić rozmowy o zaletach i wadach, krytykować.

Gramatyka:

 • wszystkie czasy gramatyczne;
 • zdania warunkowe;
 • formy pytające; pytanie do podmiotu, krótkie pytania, niebezpośrednie pytania, pytania z przyimkami;
 • wszystkie formy czasowników;
 • wszystko o rodzajnikach;

Poziom biegły przeznaczony dla osób, które posiadają już pewny międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego i pragną kontynuować naukę w celu jego biegłego opanowania. Dany poziom jest maksymalnie zbliżony do poziomu biegłości native speakerów danego języka.

Po ukończeniu kursu na danym poziomie biegłość językowa odpowiada poniższemu opisowi:

 • czytać znane utwory dramatyczne;
 • rozumieć niestandardowe wyrażenia stosunków do czegoś;
 • rozumieć slang, niuanse znaczeń, dyskusji, piosenki, reportaże sportowe, wykłady.

Gramatyka:    

 • zmieszane zdania warunkowe;
 • liczba pojedyncza i mnoga liczebników;
 • prefiksy i sufiksy;
 • słowa wspólnotematowe;
 • słowa formalne, nieformalne, specjalne, eufemizmy;
 • skojarzenia słów, homonimy, homofony.

Lektorzy Centrum Języków Obcych „Lider“ Romana Danyliwa wykorzystują metodyki nauczania stosowane na uczelniach Cambridge i Oxford University, a także samodzielnie opracowane metodyki.

W zależności od poziomu kursu, na zajęciach wykorzystywana jest technika role play oraz odgrywane są różne scenki. Dzięki temu można wprowadzić dowolny temat lub fabułę do języka. Na zajęciach studenci rozmawiają między sobą w parach lub w grupach. Zajęcia grupowe pomagają studentom doskonalić swoją wypowiedź i przejawiać samodzielność językową. Każda metodyka jest niepowtarzalna dzięki szczególnym metodom nauczania.

Metody nauczania — to nauczanie wyłącznie w języku obcym lub w języku obcym i w ojczystym języku studenta. Czyli, przy nauczaniu, na przykład, języka angielskiego lektor może stosować metodykę nauczania, przewidującą posługiwanie się na zajęciach wyłącznie językiem angielskim. W trakcie zachodzi konieczność zadawania pytań, udzielania odpowiedzi i porozumiewania się wyłącznie w języku angielskim.

Wyróżnia się następujące metodyki: komunikatywna; rozszerzona nauka gramatyki; prawidłowa wymowa i dykcja (fonetyka).

Na przykład, przy nauczaniu materiału leksykalnego ,wykorzystywana jest metodyka komunikatywna. Dla osiągnięcia poziomu swobodnego posługiwania się językiem, najczęściej stosowana jest metodyka skoncentrowana na szlifowaniu wymowy i dykcji. Jeśli student popełnia wiele błędów ortograficznych i interpunkcyjnych — lektor Centrum Języków Obcych „Lider“ koncentruje większą uwagę na czytaniu i pisaniu.

Chcesz poprawić swoją znajomość języka obcego? Biuro Tłumaczeń "Lider" zawsze przyjdzie Ci z pomocą! Nasze biuro tłumaczeń oferuje kursy językowe w zakresie takich języków obcych jak: turecki, duński, angielski, polski, niemiecki, hiszpański, włoski i wiele innych. Nieważne gdzie mieszkasz – w Kijowie, Odessie, Dniepropietrowsku, Charkowie, Ługańsku, Winnicy, Czerkasach, Łucku, Równem, Tarnopolu, Iwano-Frankiwsku, Chmielnickim czy Użhorodzie – kursy języków obcych nie będą stanowić problemu z Centrum Języków Obcych "Lider".

Kursy języków obcych we Lwowie, Kijowie, Odessie, Dniepropietrowsku, Charkowie, Ługańsku, Winnicy, Czerkasach, Łucku, Równem, Tarnopolu, Iwano-Frankiwsku, Chmielnickim, Użhorodzie stosowane są nowoczesne metody nauczania języków. W Biurze Tłumaczeń „Lider“ możesz skorzystać z oferty kursów ponad trzydziestu pięciu języków świata. Współczesne metody nauczania języków obcych w Biurze Tłumaczeń "Lider" pomogą Ci łatwo i szybko przyswoić nowy materiał.

Kursy języków obcych odbywają się według następujących programów nauczania: kursy przygotowawcze do egzaminów międzynarodowych, język obcy w biznesie, język obcy w turystyce, język obcy dla pracowników służby zdrowia, język obcy dla prawników, język obcy dla pracowników technicznych, język obcy biznesowy, język obcy ogólny, kursy konwersacyjne i inne.

Wykładowcy Centrum Języków Obcych „Lider“ prowadzą zajęcia językowe w ramach ogólnych wielopoziomowych programów nauczania zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży.

Centrum Języków Obcych „Lider“ zaprasza również dorosłych na kursy języka biznesowego. Opracowywane tematy: spotkania i negocjacje, rozmowy z klientami, pisanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań i raportów, rozmowy telefoniczne.

Nasze miasto – Lwów jest „otwarte dla świata“. Można spotkać tu wielu turystów. Oferowane przez nas kursy języków obcych pomogą Ci łatwo porozumieć się z turystami goszczącymi we Lwowie i w innych miastach Ukrainy.

Nauka języków obcych odbywa się w dogodnym miejscu i czasie.