Pytanie i odpowiedzi dotyczące poświadczenia apostille

Pytanie i odpowiedzi dotyczące poświadczenia apostille

W jaki sposób poświadczyć dokumenty, aby miały one moc prawną na terytorium innego kraju?

Jeśli dany kraj przystąpił do Konwencji Haskiej, to dokumenty można poświadczyć w jeden z dwóch sposobów: poprzez opatrzenie dokumentu apostille lub w drodze legalizacji konsularnej. Pierwszy sposób, to opatrzenie dokumentu pieczęcią apostille przez uprawnionego funkcjonariusza ,jednego z resortów Ukrainy (w zależności od rodzaju dokumentów). Legalizacja konsularna - to obowiązkowe poświadczenie dokumentów przez uprawnione organy Ukrainy z późniejszym ich poświadczeniem w placówce konsularnej państwa docelowego wykorzystania dokumentu.

Co to jest apostille?

Apostille to odpowiednie poświadczenie dokumentu, wydanego na terenie pewnego państwa do obrotu na terenie innego państwa, jeżeli inaczej nie zostało przewidziane w umowach międzynarodowych.

W których wypadkach dokumenty urzędowe z apostille nie mają mocy prawnej w krajach sygnatariuszach Konwencji Haskiej?

Dokumenty urzędowe nie będą miały mocy prawnej w przypadku nieprawidłowego poświadczenia pieczęcią apostille, lub nieprawidłowego tłumaczenia, albo poświadczenia podpisem notariusza. Najczęstsze błędy:·        

  • ukraiński tekst dokumentu jest zawarty z prawej strony arkusza, a jego tłumaczenie - na lewej, podczas gdy powinno być odwrotnie;
  • jakość kopii nie pozwala na odczytanie pełnego tekstu dokumentu;
  • dokument został sporządzony niezgodnie z wymaganiami art. 15 Ustawy Ukrainy „O notariacie“
  • poświadczenie notarialne jest niezgodne z wymaganą formą;
  • poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu tożsamości z oryginałem dokumentu nie spełnia wymagań przepisów prawa, nieautentyczny podpis tłumacza.

W jakich wypadkach w celu legalizacji dokumentów nie jest wymagane poświadczenie apostille?

Apostille nie jest potrzebne w wypadkach, kiedy między dwoma dowolnymi państwami obowiązują umowy o wzajemnej pomocy prawnej (np. podpisana przez Republikę Białorusi Konwencja o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, ratyfikowana przez Radę Najwyższą Ukrainy dn. 10.11.1994 roku)

Na jakich zasadach dokument jest poświadczany pieczęcią apostille?

Dokument jest poświadczany zgodnie z Zasadami użycia apostille na dokumentach urzędowych, przeznaczonych do obrotu na terytorium innych państw, zatwierdzonych wspólnym nakazem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy nr 237.803.151.5 z dn. 05.12.2003 r.,

Czy można postawić apostille na dokumencie, który został uzyskany nie całkiem legalnie?

Nie sprawdzamy autentyczności dokumentów.

Lecz, jeśli organy władzy państwowej stwierdzą, że złożony przez nas dokument jest fałszywy, to zostanie on wyłączony z obrotu i anulowany. W takim wypadku koszt usług nie zostaje zwrócony zleceniodawcy.

Jakie korzyści płyną z opatrzenia dokumentu o wykształceniu poświadczeniem apostille?

Apostille postawiony na oryginale dyplomu jest dowodem, że Twój dokument jest autentyczny i został uzyskany legalnie. Dokument z apostille nie ma nic wspólnego z ekwiwalentnością (nostryfikacją) dokumentów.

Co to jest ekwiwalentność i nostryfikacja?

Nostryfikacja i ekwiwalentność dokumentów — to całkowite uznanie prawne i przyrównanie ukraińskich dyplomów do analogicznych dokumentów o wykształceniu na zagranicznych uczelniach i odwrotnie.

Ukraińskie dokumenty o wykształceniu są poddawane nostryfikacji prowadzonej przez komisje z kraju docelowego. Obowiązkowym warunkiem nostryfikacji dokumentów jest wskazanie ilości godzin na zestawieniu wyników studiów.