Дидактичні принципи

Дидактичні принципи: принцип наочності, принцип міцності, принцип доступності та посильності, принцип міжкультурної взаємодії, принцип професійної компетентності викладача

Дидактичні принципи

Принцип наочності

Навчання побудоване на конкретних образах, які безпосередньо сприймаються учнями. Наочність використовується у якості засобу навчання та засобу пізнання .У якості навчання – підбираються зорові та слухові зразки (звукозапис, таблиці, схеми, навчальні картинки, відеофільми) ,що допомагають учням оволодіти нормами вимовляння звуків мови, лексико-граматичними одиницями, навчитися розуміти мовлення на слух та висловлювати свої думки в межах відібраного кола тем та ситуацій спілкування. В другому випадку засоби наочності виступають у ролі джерела інформації, ознайомлюючи учнів з країною тієї мови, яка вивчається.

Принцип міцності

Забезпечує збереження навчального матеріалу в пам'яті учнів та можливість його застосування в різних комунікативних ситуаціях. Міцність засвоєння матеріалу забезпечується за рахунок доступності цього принципу , вдалого викладу, що забезпечує емоційний вплив на учня, використання різноманітних тренувальних вправ.

Принцип доступності та посильності

З перших уроків матеріал представляється відповідно до вікових та інтелектуальних можливостей учнів, а його засвоєння не викликає в них нездоланних труднощів. Доступність забезпечується власне матеріалом та методикою роботи з ним. Посильність передбачає дотримання певних вимог до обсягу використаного матеріалу, темпу просування навчальною програмою.

Принцип міжкультурної взаємодії

Передбачає таку організацію навчального процесу, за якої викладач враховує національно-культурні особливості учнів в умовах міжкультурної взаємодії з носіями мови.

Принцип професійної компетентності викладача

Характеризує здатність до професійної діяльності в якості викладача мови на основі набутих протягом у процесі навчання та практичної роботи знань, умінь та навичок у цій галузі діяльності.